ads 1081*250

ads 1081*250

บทความที่ได้รับความนิยม

งานแถลงข่าว การจัดงานฟื้นฟูประเพณีสู่ขวัญควาย จังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

งานแถลงข่าว
การจัดงานฟื้นฟูประเพณีสู่ขวัญควาย จังหวัดสระแก้ว 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๐.๐๐ น.
ณ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ตำบลศาลาลำดวน 
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายสมชัย อมรวัฒนสวัสดิ์
ความเป็นมาของโรงเรียนกาสรกสิวิทย์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ขึ้นในจังหวัดสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโรงเรียนสำหรับฝึกกระบือให้สามารถไถนาและทำงานด้านการเกษตรกรรมและสอนผู้ที่ต้องการใช้กระบือทำการเกษตรให้สามารถทำงานร่วมกับกระบือได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถดูแลกระบือให้มีสุขภาพแข็งแรงกระบือหรือควายเป็นสัตว์ที่อยู่คู่กับชาวไร่ ชาวนา    มาช้านานตั้งแต่อดีตกาล เป็นสัตว์ให้คุณ เป็นกำลังหลักของชาวนาในการปลูกข้าว เลี้ยงผู้คนมาโดยตลอด ปัจจุบันควายถูกใช้งานน้อยลง เพราะวิถีชีวิตเกษตรกรเปลี่ยนไปจากใช้แรงงานควายหันไปใช้แรงงานจากเครื่องจักรกลแทน


วัตถุประสงค์หลักของการจัดงานฟื้นฟูประเพณีสู่ขวัญควาย จังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐คือ
 ๒.๑  เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงบุญคุณควาย
๒.๒  เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีสู่ขวัญควายมิให้สูญหาย
๒.๓  เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาการสู่ขวัญควายให้คงอยู่เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอด
       ประเพณีการสู่ขวัญควาย เป็นการเตือนสติ เตือนจิต เตือนใจ ให้คนมีความกตัญญูกตเวที รำลึกถึงบุญคุณของผู้ที่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ตนว่าได้รับผลประโยชน์อื่นก็มากระทำการ หรือแสดงการตอบแทนบุญคุณที่ผู้อื่นได้กระทำแก่ตน อย่างเช่นควายคนได้ใช้แรงงานในการไถคราด พลิกแผ่นดิน อันเป็นของหนัก เพื่อหว่านเพาะปลูกข้าว ปลูกพืชผักในแผ่นดินจนได้รับผลประโยชน์จากแรงงานของควาย  คือได้ข้าวสำหรับบริโภคเลี้ยงชีวิต ในขณะที่คนได้ไถคราด บางทีก็ดุด่า เฆี่ยนตีควายซึ่งทำโดยไม่ได้ตั้งใจ ทั้งที่กำลังมีแอกต่างคออยู่ หนักแสนหนัก เหนื่อยแสนเหนื่อย เมื่อคนระลึกบุญคุณของควายซึ่งเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณ ไม่มีส่วนที่ได้รับผลประโยชน์อันใด ชาวนาจึงมีการหาวิธีที่จะตอบแทนคุณของควาย อโหสิกรรมต่อควาย โดยวิธีสู่ขวัญควาย และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีการสู่ขวัญควายให้คงอยู่สืบต่อไปมิให้สูญหาย จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จึงกำหนดจัดงานฟื้นฟูประเพณีสู่ขวัญควาย จังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๐  ขึ้น  โดยมีการบูรณาการจัดงานหลายภาคส่วน  อาทิ  มูลนิธิชัยพัฒนา โรงเรียนกาสรกสิวิทย์  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  หน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์  อำเภอเมืองสระแก้ว  เทศบาลเมืองสระแก้ว เทศบาลตำบลศาลาลำดวน  องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลำดวน  สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว  ซึ่งเริ่มจัดตั้งแต่ปี  ๒๕๕๕ปีนี้ เป็นที่  ๖  แล้วในส่วนของกิจกรรม  ได้มีหน่วยงานหลายหน่วยงานร่วมนำกิจกรรมมาจัดแสดง อาทิ  การประกวดธิดากาสร  พิธีกรรมสู่ขวัญควาย   การแสดงและจำหน่ายสินค้าของชุมชนคุณธรรม ๙  อำเภอ  สาธิตการทำคันไถ   สาธิตยาลานนวดข้าวด้วยมูลกระบือ  สาธิตการปลูกข้าว แบบวิธีโยนกล้า  สาธิตการไถนา  การแข่งขันการ ปั้นควาย  การแข่งขันการเดินโถกเถก  การแข่งขันการยิงหนังสติก  การแข่งขันเดินกะลาพาเพลิน  แจกเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว   แจกปุ๋ยอินทรีย์น้ำ  แจกหัวเชื้อเร่งจุลินทรีย์สำหรับทำปุ๋ย
แจกพันธุ์ปลานิล จำนวน  ๑๐๐๐๐  ตัว   ปลาสวาย จำนวน ๑,๕๐๐  ตัว ปลาบ้า จำนวน  ๑๐,๐๐๐  ตัว  ปล่อยกบลงแปลงนาข้าว  จำนวน  ๕๐๐  ตัว และแจกเกษตรกร  จำนวน  ๔๐๐๐ ตัว  แจกพันธ์ปลาหางนกยูง  จำนวน  ๓,๐๐๐  ตัว  แจกพันธุ์กล้าไม้
- นิทรรศการฝนหลวง
- นิทรรศการเกี่ยวกับขวัญควาย
- นิทรรศการและสาธิตการผลิตสารชีวภัณฑ์ “เชื้อไตรโกเเดอร์ม่าและเชื้อบิวเวอร์เรีย”และนิทรรศการสาธิตการผลิตน้ำหมักชีวภาพจากสารเร่ง
- สาธิตการหีบอ้อยโบราณโดยใช้แรงกระบือ
- กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาต้นแบบ  ๙  ประการจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวจังหวัดสระแก้วมาท่องเที่ยววิถีสระแก้ว ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในโอกาสที่จังหวัดสระแก้วเป็น 1 ใน 12 เมืองต้องห้ามพลาด Plus ในปี 2560 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับประเพณีสู่ขวัญควาย ในวันที่ 24-25 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้วขอบคุณ
ททท.สำนักงานนครนายก (นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว)
182/88 ม. 1 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก 26000
โทร.0-3731-2282, 0-3731-2284
www.tat8.com email tatnayok@tat.or.th


PP Tour

ร้านอาหาร

[ร้านอาหาร][bsummary]

www.grandbookinggroup.com

โรงแรม

[โรงแรม][bsummary]

หอพักสตรีสุดารัตน์

อื่น

[อื่น][bleft]

วช

[วช][twocolumns]

หอพักสตรีสุดารัตน์

ภาคกลาง

[ภาคอีสาน][twocolumns]