ads 1081*250

ads 1081*250

บทความที่ได้รับความนิยม

การประกวดธิดากาสร ประจำปี ๒๕๖๐

หลักเกณฑ์การประกวดธิดากาสร
งานฟื้นฟูประเพณีสู่ขวัญควาย  จังหวัดสระแก้ว  ประจำปี  ๒๕๖๐
วันศุกร์ที่  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๐ ณ  โรงเรียนกาสรกสิวิทย์


************************
  ด้วยจังหวัดสระแก้ว  ได้กำหนดจัดโครงการฟื้นฟูประเพณีสู่ขวัญควาย  จังหวัดสระแก้ว  ประจำปี  ๒๕๖๐  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์   ฟื้นฟูและสืบสานประเพณีสู่ขวัญควายให้คงอยู่สืบต่อไปมิให้สูญหาย และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมของจังหวัดสระแก้ว  โดยกำหนดจัด ในวันที่ ๒๔-๒๕ มีนาคม  ๒๕๖๐      ณ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์  ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว  
  ในการนี้  เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
จึงจัดการประกวดธิดากาสร ประจำปี ๒๕๖๐ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมีหลักเกณฑ์การประกวดดังนี้  
    ๑.  คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
             ๑.๑  สถานภาพโสด
      ๑.๒  มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดสระแก้วไม่น้อยกว่า  ๓  เดือน
      ๑.๓  อายุตั้งแต่  ๑๕  ปี  บริบูรณ์ขึ้นไป (นับถึงวันที่สมัครเข้าประกวด)
     ๒.  เกณฑ์การประกวด
๒.๑ การตัดสินพิจารณาจาก  ความสวยงาม  การแต่งกาย  บุคลิกภาพ  กริยามารยาทท่วงทีวาจา  และความสามารถพิเศษ  ปฎิภาณไหวพริบ
๒.๒ ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องเข้าค่าย วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่โรงเรียนกาสรกสิวิทย์           เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนา(ดำนา หว่านข้าว และกิจกรรมต่าง ๆ) จำนวน ๑ วัน ไม่พักค้าง โดยเก็บเป็นคะแนนสะสม
      ๓.  เงินรางวัล
รางวัลชนะเลิศ    ได้รับเงินรางวัล จำนวน   ๑๐,๐๐๐.-   บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ได้รับเงินรางวัล จำนวน    ๘,๐๐๐.-     บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  ได้รับเงินรางวัล     จำนวน    ๕,๐๐๐.-    บาท
รางวัลชมเชย  ๒  รางวัล ๆ  ได้รับเงินรางวัล          จำนวน    ๒,๐๐๐.-     บาท
รางวัลธิดากาสร ขวัญใจโซเซียล  ได้รับเงินรางวัล     จำนวน   ๓,๐๐๐.-     บาท

โดยกดไลค์ภาพจาก เฟสบุ๊คแฟนเพจ “ธิดากาสร โรงเรียนกาสรกสิวิทย์”
ผู้เข้าร่วมการประกวดทุกคนจะได้รับค่าแต่งกาย  คนละ   จำนวน   ๑,๐๐๐.-  บาท  

๔. สถานที่รับรายงานตัว  อาคารทรงงาน  โรงเรียนกาสรกสิวิทย์  เวลา ๐๗.๐๐ น.
๕. ส่งใบสมัคร  มาที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว  ชั้น  ๒ ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานวัฒนธรรรมจังหวัดสระแก้ว  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๓๗-๔๒๕๐๒๙ -๓๐  หรือสำนักงานวัฒนธรรมอำเภอเมืองสระแก้ว นางสาวสุภาพร วัชรคุปต์  ๐๘๑-๘๗๔๔๒๖๓
๖.  เริ่มประกวดตั้งแต่เวลา  ๐๗.๓๐ น. – ๙.๐๐ น.
๗.  เอกสารประกอบใบสมัคร
๗.๑  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
๗.๒  สำเนาทะเบียนบ้าน
หมายเหตุ    * การแต่งกายผู้เข้าประกวด
              - ชุดไทยพื้นบ้านผ้าฝ้าย (นุ่งผ้าถุง เสื้อแขนยาวหรือแขนกระบอก สีดำ เน้นผ้าฝ้าย สวมงอบ)
  - รองเท้าความสูงไม่เกิน  ๒  นิ้ว
-  เน้นความเป็นธรรมชาติ  ทรงผมปลอยยาวตามธรรมชาติ ไม่เกล้าผม
-  หากมารายงานตัวช้ากว่า ๐๗.๐๐ น. ถื่อว่าผู้นั้นสละสิทธิ์
*  ผู้ที่ได้ตำแหน่งธิดากาสร และรองทั้ง ๒  คน  จะต้องปฎิบัติหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว โดยร่วมกิจกรรมงานต่าง ๆ  ของจังหวัดสระแก้ว เป็นระยะเวลา  ๑  ปี  


รางวัล ธิดากาสรขวัญใจ โซเชียล

กติกา
๑ ผู้จัดจะถ่ายภาพผู้เข้าประกวด “ธิดากาสร” อริยบทต่าง ๆ ในวันเก็บตัวทำกิจกรรม วันที่  ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ แล้วคัดให้เหลือคนละ  ๕  ภาพ (สงวนสิทธิ์ในการคัดภาพโดยผู้จัดประกวดเท่านั้น
๒. ผู้จัดจะอัพโหลดภาพถ่ายที่คัดแล้ว  จำนวน ๕ ภาพ  ขึ้นเฟสบุคแฟนเพจ “ธิดากาสร โรงเรียนกาสร
กสิวิทย์” ภายในวันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๐
๓. ผู้เข้าประกวด “ธิดากาสร” จะต้องไประดมกดไลค์ภาพไหนก็ได้ทั้ง ๕  ภาพของตนเอง
๔. ปิดสรุปยอดวันที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๒๑.๐๐ น.
๕. ผู้จัดจะนับยอดไลค์จากแต่ละภาพของผู้เข้าประกวด ในเฟสบุคแฟนเพจ “ธิดากาสร โรงเรียนกาสร
กสิวิทย์”แล้วนำคะแนนทั้งหมดมารวมกัน จากนั้นจะจัดลำดับคะแนนจากมากไปน้อย
๖. ผู้เข้าประกวดที่ได้คะแนนกดไลค์ที่ภาพถ่ายทั้งหมดมากที่สุด  จะได้รับรางวัล “ธิดากาสรขวัญใจ
โซเชียล”  เงินรางวัล  ๓,๐๐๐  บาทขอบคุณ

ททท.สำนักงานนครนายก
(นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว)
182/88 ม. 1 ต.ท่าช้าง อ.เมือง
จ.นครนายก 26000
โทร.0-3731-2282, 0-3731-2284
www.tat8.com   email tatnayok@tat.or.th


PP Tour

ร้านอาหาร

[ร้านอาหาร][bsummary]

www.grandbookinggroup.com

โรงแรม

[โรงแรม][bsummary]

หอพักสตรีสุดารัตน์

อื่น

[อื่น][bleft]

วช

[วช][twocolumns]

หอพักสตรีสุดารัตน์

ภาคกลาง

[ภาคอีสาน][twocolumns]