ads 1081*250

ads 1081*250

บทความที่ได้รับความนิยม

Amphawa River Prawn fishing tournament 2017 โครงการแข่งขันตกกุ้งแม่น้ำนานาชาติ อัมพวา สมุทรสงคราม
Amphawa River Prawn fishing tournament 2017โครงการแข่งขันตกกุ้งแม่น้ำนานาชาติ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2560 
ชิงโล่รางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
โล่รางวัลปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
โล่รางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม 

"Amphawa River Prawn fishing tournament 2017"
มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 22-24 มีนาคม 2560

นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  


ขอเชิญร่วมงาน
 “เทศกาลตกกุ้งแม่น้ำนานาชาติ ครั้งที่ 1
 “Amphawa River Prawn Fishing Tournament 2017””


นางอินทิรา วุฒิสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม (สมุทรสาคร สมุทรสงคราม) เปิดเผยว่า จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงครามและชมรมการท่องเที่ยวสมุทรสงคราม จัดงาน “เทศกาลตกกุ้งแม่น้ำนานาชาติ ครั้งที่ 1 “Amphawa River Prawn Fishing Tournament 2017”ชิงโล่รางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา โล่รางวัลปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และโล่รางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 มีนาคม 2560  เวลา10.00น.-20.00 น. ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัด 1ใน 12 เมืองต้องห้าม...พลาด และ1ใน9 จังหวัดสุดยอดน่าเที่ยวของภาคกลาง เป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดในประเทศ มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย โดยเฉพาะแม่น้ำลำคลอง  วิถีชีวิตของชาวบ้านจึงสอดคล้อง ผูกพันกันกับสายน้ำ และยังคงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไว้ได้อย่างเหนียวแน่น สะท้อนออกมาเป็นภาพที่สามารถพบเห็นได้ทั้งช่วงเวลากลางวันและกลางคืนดังสมญานาม “เมืองสายน้ำ สามเวลา”  นอกจากแสงหิ่งห้อยที่เราได้สัมผัสในยามค่ำแล้ว ยังคงมีอีกแสงที่ส่องสว่างไปตามริมน้ำ นั่นคือแสงจากเรือตกกุ้ง ของชาวบ้านที่มีอาชีพในการตกกุ้งก้ามกราม หรือกุ้งแม่น้ำ นับเป็นอาชีพที่หล่อเลี้ยงชีวิตสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านริมน้ำมาช้านาน

เทศกาลตกกุ้งนานาชาติ ครั้งที่ 1 นั้น นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยว สร้างความตระหนักให้ชาวจังหวัดสมุทรสงคราม เห็นคุณค่าของแม่น้ำแม่กลอง มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พัฒนาและสืบทอดภูมิปัญญาการตกกุ้งในลุ่มแม่น้ำแม่กลอง ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป ทั้งยังเป็นการมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนากิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอีกด้วย

นอกเหนือจากกิจกรรมแข่งขันตกกุ้งนานาชาติแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายอาทิการแสดงบนเวทีของเยาวชนในจังหวัดสมุทรสงคราม เดินชมตลาดแม่กลอง(จำลอง)ย้อนยุค นิทรรศการน้ำคือชีวิตนิทรรศการความเป็นมา เมืองแม่กลอง  นิทรรศการวิถีชีวิตชาวสมุทรสงคราม นิทรรศการโชว์พันธุ์กุ้ง    การแสดงวิถีชีวิตพรานเบ็ดกับเรือตกกุ้ง การสาธิตการทำเบ็ดตกกุ้ง เป็นต้น นอกจากกิจกรรมภายในงานดังกล่าวมาแล้วนั้น ยังสามารถเยี่ยมชม โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ โครงการตามแนวพระราชดำริ ดำเนินงานเพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตชาวอัมพวา ร่วมสนับสนุนสินค้าจากโครงการพระราชดำริฯ สินค้าชุมชนจากชาวบ้านในพื้นที่ หรือ แวะเลือกซื้อสินค้าจากตลาดน้ำอัมพวา ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานที่จัดงานได้อีกด้วยพรานตกกุ้ง


การทำเบ็ดตกกุ้ง ทำจากเข็ม


ในปัจจุบัน วิถีชีวิตของพรานเบ็ดตกกุ้งก้ามกรามแห่งลุ่มแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่สมุทรสงครามได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งมีเรือตกกุ้งที่เคยลดทั้งจังหวัดเหลือแค่ 100 ลำเศษ ได้กลับมาคึกคักอีกครั้งปัจจุบันมีเรือตกกุ้งรวมกันแล้วกว่า 3,000 ลำ


เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการท่องเที่ยวชมรมการท่องเที่ยวสมุทรสงครามจึงเห็นว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ นำเอาอัตลักษณ์ที่โดดเด่นมาสร้างกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจึงได้ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม เสนอโครงการแข่งขันตกกุ้งแม่น้ำนานาชาติ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี พ. ศ. 2560 ชิงโล่รางวัลและมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาชิง โล่รางวัลปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และโล่รางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ผ่านความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อจัดกิจกรรมดังกล่าว เพิ่มขีดความสามารถในการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความตระหนักให้ชาวสมุทรสงครามเห็นคุณค่าของแม่น้ำแม่กลอง มีส่วนร่วมการอนุรักษ์พัฒนา และสืบทอดภูมิปัญญาการตกกุ้งก้ามกรามของลุ่มแม่น้ำแม่กลองจังหวัดสมุทรสงครามให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป สามารถเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เชิงนิเวศ และเชิงเกษตร ของจังหวัดสมุทรสงครามให้เป็นเครือข่ายเดียวกันและ ให้การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงครามสามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยมุ่งเน้นการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในสมุทรสงคราม อย่างยั่งยืน
ภายในงานจะพบการแสดงวงดนตรีไทยการร้องเพลงของนักร้องพื้นบ้านเรือนชมตลาดแม่กลองย้อนยุค นิทรรศการน้ำคือชีวิตวิถีชีวิตชาวสมุทรสงครามและนิทรรศการโชว์พันธ์ุกุ้งการแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิตพรานเบ็ดกับเรือตกกุ้งและร้านอาหารมากมายที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสงครามมีการแสดงโชว์บนเวทีของน้องๆนักเรียนนักศึกษาของจังหวัดสมุทรสงครามและยังมีการจัดนิทรรศการความเป็นมาเมืองแม่กลองโชว์การประกอบอาหารจากกุ้งแม่น้ำโดยเชฟที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ และไฮไลท์สำคัญคือการแข่งขันตกกุ้งแม่น้ำจากผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากหลายประเทศทั่วโลกโดยเรือที่ใช้ในการแข่งขันกว่า 50 ลำ โครงการแข่งขันตกกุ้งแม่น้ำนานาชาติอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามประจำปี 2560 ชิงโล่รางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โล่ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และโล่รางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 22-24 มีนาคม 2560 ณ อุทยาน ร.2 อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
โทร. 0 3475 16 66 หรือ 
ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม  โทร.0 3475 2847-8      

E-mail: tatsmsk@tat.or.th  ขอบคุณ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม
(พื้นที่รับผิดชอบ :สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)
150/8-9 ถนนสมุทรสงคราม -บางแพ ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ : 0-3475-2847-8
โทรสาร : 0-3475-2846
E-mail: tatsmsk@gmail.com ,tatsmsk@tat.or.th
Fanpage :TAT SamutSongkhram

PP Tour

ร้านอาหาร

[ร้านอาหาร][bsummary]

www.grandbookinggroup.com

โรงแรม

[โรงแรม][bsummary]

หอพักสตรีสุดารัตน์

อื่น

[อื่น][bleft]

วช

[วช][twocolumns]

หอพักสตรีสุดารัตน์

ภาคกลาง

[ภาคอีสาน][twocolumns]