ads 1081*250

ads 1081*250

บทความที่ได้รับความนิยม

จังหวัดพิจิตร แถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพ่อปู่ บูชาหลักเมืองและย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตร ประจำปี 2560
 นายวิสูตร บัวชุม 
ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครสวรรค์ททท. สำนักงานนครสวรรค์ เชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพ่อปู่ บูชาหลักเมืองและย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตร ประจำปี 2560


จังหวัดพิจิตรนับเป็นจังหวัดที่มีความสาคัญทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมายาวนาน เป็นเมืองเก่าแก่ในสมัยสุโขทัย ปรากฏข้อความในศิลาจารึกหลักที่ 1 ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และในศิลาจารึกหลักที่ 8 รัชกาลพระยาลิไท เรียกว่า "เมืองสระหลวง" ซึ่งมีสถานะเป็นหัวเมืองเอกของกรุงสุโขทัย ต่อมาในสมัยอยุธยา รัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้เปลี่ยนชื่อเป็น "เมืองโอฆบุรี" ซึ่งแปลว่า "เมืองในท้องนา" ตามตานานกล่าวว่า พระยาโคตรบองเป็นผู้สร้างเมืองพิจิตร สร้างในสมัยใดไม่ปรากฏ นอกจากนี เมืองพิจิตรยังเป็นที่ประสูติของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาพระองค์หนึ่งคือ สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (พระเจ้าเสือ)ในสมัยอยุธยา พิจิตรเป็นหัวเมืองชั นตรี มีตาแหน่งเจ้าเมืองปรากฏตามพระไอยการตาแหน่งนาพลเรือนนาทหารหัวเมืองว่า ออกญาเทพาธิบดีศรีรณรงค์ฤๅไชยอภัยพิรียภาหะ ศักดินา 5,000 ไร่ ซึ่งถือว่าเป็นขุนนางบรรดาศักดิ์ระดับสูง นับว่าในสมัยโบราณ พิจิตรเป็นเมืองที่ค่อนข้างจะมีความสาคัญสูง


ในสมัยรัตนโกสินทร์ เมืองพิจิตรเป็นเพียงเมืองขนาดเล็ก แต่ก็ยังมีเจ้าเมืองปกครองดังเช่นเมืองอื่น ๆ เมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ 5 โปรดให้ย้ายเมืองพิจิตรมาตั งที่บ้านคลองเรียง ซึ่งเป็นคลองขุดใหม่ลัดแม่นาน่านที่ตื นเขิน คลองเรียงจึงกลายเป็นแม่นาน่านไป ส่วนบริเวณเมืองพิจิตรเก่ายังปรากฏโบราณสถานอยู่หลายแห่ง ก่อเกิดสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านโบราณสถาน วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต และกิจกรรมเทศกาลประเพณีหลากหลายกิจกรรมรวมทั งประเพณีสงกรานต์ สรงนาพ่อปู่ บูชาหลักเมืองและย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตร ประจาปี 2560 ในระหว่างวันที่ 6-10 เมษายน พ.ศ. 2560


นายวิสูตร บัวชุม ผู้อานวยการสานักงาน ททท. สานักงานนครสวรรค์ กล่าวว่า ในปีนี จังหวัดพิจิตร โดยนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้แถลงข่าวความพร้อมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมาว่า จังหวัดพิจิตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ สรงนาพ่อปู่ บูชาหลักเมืองและย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตร ประจาปี 2560 ในระหว่างวันที่ 6-10 เมษายน พ.ศ. 2560 จังหวัดพิจิตรมีกิจกรรมเป็นเวลา 5 วัน โดยวันที่ 6 เมษายน มีการแสดงจากศิลปินนักร้อง จ่อย ไมค์ทองคา หลังจากนั นวันที่ 7 เมษายน ตักบาตรรับรุ่ง อรุณพระสงฆ์จานวน 99 รูป ณ วัดมหาธาตุ พิธีถวายสักการะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแสดงลิเกรวมดาวพิจิตร วันที่ 8 เมษายน ขบวนบุปผาชาติสรงนาประพุทธรูป พระอมตะเถราจารย์ ของแต่ละอาเภอทั ง 12 อาเภอ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การราวงสาม ส. การประกวดธิดาพระยาโคตรบอง(สาวงานเมืองพิจิตร) การแข่งขันชกมวยไทยถวายพ่อปู่ วันที่ 9 เมษายน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีบวงสรวงพระยาโคตรบอง บูชาหลักเมืองและสรงนาพ่อปู่พร้อมนาผู้ร่วมงานรดนาขอพรผู้สูงอายุวิถีไทย มีการประกวดอาหารไทย การเดินแบบผ้าไทย และวันที่ 10 เมษายน การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง โดยมี๕ณะกรรมการจากรายการชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคา และศิลปินนักร้องแฟ้มบุญมา นอกจากนี ไฮไลท์ของงานในวันที่ 8 และ 9 เมษายน พบกับการแสดงแสง เสียง ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตร ณ วัดมหาธาตุ ตั งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป


วันที่ 25 มีนาคม 2560 
ที่ อุทยานเมืองเก่าพิจิตร  ตำบลเมืองเก่า
 อำเมือง จังหวัดพิจิตร 

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร แถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพ่อปู่ บูชาหลักเมือง และย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตร  ประจำปี 2560 เพื่อรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระยาโคตรบองเทวราช ผู้สร้างเมืองพิจิตรในอดีต และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ร่วมถึงกระตุ้นการท่องเทียวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดพิจิตรให้คึกคัก พร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นและชาวชาวพิจิตร

สำหรับกิจกรรมในปีนี้ได้กำหนดจัดกิจกรรมเป็นเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 6 – 10 เมษายน 2560 โดยวันที่ 6 เมษายน มีการแสดงจากศิลปินนักร้อง จ่อย ไมค์ทองคำ หลังจากนั้นวันที่ 7 เมษายน ตักบาตรรับรุ่งอรุณพระสงฆ์จำนวน 99 รูป ณ วัดมหาธาตุ พิธีถวายสักการะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแสดงลิเกรวมดาวพิจิตร วันที่ 8 เมษายน ขบวนรถบุปผาชาติสรงน้ำประพุทธรูป พระอมตะเถราจารย์ ของแต่ละอำเภอทั้ง 12 อำเภอ  การแสดงศิลปวัฒนธรรม การรำวงสาม ส. การประกวดธิดาพระยาโคตรบอง(สาวงามเมืองพิจิตร) การแข่งขันชกมวยไทยถวายพ่อปู่ วันที่ 9 เมษายน นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในการประกอบพิธีเจิรญพระพุทธมนต์  พิธีบวงสรวงพระยาโคตรบอง บูชาหลักเมืองและสรงน้ำพ่อปู่  พร้อมนำผู้ร่วมงานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุวิถีไทย มีการประกวดอาหารไทย การเดินแบบผ้าไทย และวันที่ 10 เมษายน การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง โดยมีคณะกรรมการจากรายการชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ และศิลปินนักร้อง แฟ้มบุญมา  “นอกจากนี้ไฮไลท์ของงานในวันที่ 8 และ 9 เมษายน พบกับการแสดงแสง เสียง ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตร ณ วัดมหาธาตุ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป”อุทยานเมืองเก่าจังหวัดพิจิตรเป็นเมืองพิจิตรเก่าสร้างในสมัยพระยาโคตรบองประมาณ พ.ศ. 1601 ภายในบริเวณกำแพงเมืองมีพื้นที่ประมาณ 400 ไร่เศษ มีลักษณะเป็นเมืองโบราณ ประกอบไปด้วยกำแพงเมือง คูเมือง เจดีย์เก่า มีสวนรุกขชาติกาญจนกุมาร ทำให้ภายในบริเวณอุทยานแห่งนี้ มีต้นไม้ร่มรื่นหลายชนิดเหมาะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจภายในอุทยานมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างหลากหลาย อาทิ ศาลหลักเมือง ที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2520 ตัวอาคารแบ่งออกเป็น 2 ชั้น ด้านบนจะเป็นที่ตั้งของศาลหลักเมือง ส่วนด้านล่างจะเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของพระยาโคตรตระบอง ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า "พ่อปู่" สภาพแวดล้อมโดยรอบศาล จะมีต้นไม้ใหญ่มากมายให้ร่มเงา ดูร่มรื่นเย็นตา ตรงกันข้ามศาลหลักเมือง มีวัดมหาธาตุซึ่งเป็นโบราณสถานที่ก่อด้วยอิฐ ตั้งอยู่กลางเมืองพิจิตรเก่า ประกอบไปด้วยพระธาตุเจดีย์ทรงลังกา ด้านหน้าพระเจดีย์เป็นที่ตั้งของวิหารเก้าห้อง ด้านหลังพระเจดีย์เป็นพระอุโบสถ มีใบเสมา2ชั้น ปัจจุบันเหลือแต่ฐานอิฐสูง บริเวณใกล้กันนั้น ยังมีถ้ำชาละวัน ซึ่งมีที่มาจากวรรณคดีในเรื่อง ไกรทอง บทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ภายในถ้ำมีลักษณะกว้าง 1 เมตร ยาว 1.50 เมตร และลึก 4 เมตร มีเรื่องเล่าว่าเมื่อประมาณ 65 ปีมาแล้ว พระภิกษุวัดนครชุมรูปหนึ่ง จุดเทียนไขเดินเข้าไปในถ้ำจนหมดเทียนหนึ่งเล่มก็ยังไม่ถึงก้นถ้ำ จึงไม่ทราบว่าภายในถ้ำชาละวันสวยงามวิจิตรพิสดารเพียงใด ในปัจจุบันดินพังทลายทับถมจนตื้นเขิน ทางจังหวัดได้สร้างรูปปั้นไกรทองและชาละวันไว้ที่บริเวณปากถ้ำด้วยถัดออกไปเป็นเกาะศรีมาลา มีลักษณะเป็นมูลดินคล้ายเกาะเล็กๆ อยู่กลางคูเมืองนอกกำแพงเก่า มีคูน้ำล้อมรอบเกาะแต่ตื้นเขิน สันนิษฐานจากลักษณะของคูเมืองและกำแพงแล้ว เกาะศรีมาลานี้แต่เดิมน่าจะเป็นป้อม หรือหอคอยรักษาการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะตั้งอยู่นอกเมืองและอยู่กลางคูเมือง
จังหวัดพิจิตรขอเชิญชวนชาวพิจิตรและนักท่องเที่ยว เที่ยวชมงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพ่อปู่ บูชาหลักเมือง และย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตร ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 6 – 10 เมษายน 2560 ณ ดินแดนประวัติศาสตร์ อุทยานเมืองเก่าพิจิตร ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
  
PP Tour

ร้านอาหาร

[ร้านอาหาร][bsummary]

www.grandbookinggroup.com

โรงแรม

[โรงแรม][bsummary]

หอพักสตรีสุดารัตน์

อื่น

[อื่น][bleft]

วช

[วช][twocolumns]

หอพักสตรีสุดารัตน์

ภาคกลาง

[ภาคอีสาน][twocolumns]