ads 1081*250

ads 1081*250

บทความที่ได้รับความนิยม

“ปั่นจักรยานคล้องย่าม สร้างบารมีไหว้พระ ๙ วัด ๒ แผ่นดิน ไทย-เมียนมาร์ จ.ตาก

“ปั่นจักรยานคล้องย่าม สร้างบารมีไหว้พระ ๙ วัด ๒ แผ่นดิน
ไทย-เมียนมาร์ (แม่สอด-เมียวดี)”
30 พฤษภาคม 2558 
ณ สนามกีฬาเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
  --------------------------------------------------------------------------------------  
ขอเชิญร่วมงานมหกรรม “ปั่นจักรยานคล้องย่าม สร้างบารมีไหว้พระ ๙ วัด ๒ แผ่นดิน ไทย-เมียนมาร์ 
(แม่สอด-เมียวดี)” ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาเทศบาลนคร
แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมีกำหนดการ ดังนี้

05.30 น.   ลงทะเบียน ณ สนามกีฬาเทศบาลนคร
    แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
06.30 น.   ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก 
    (นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ) กล่าวรายงาน
    กิจกรรม
06.45 น.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
   (ฯพณฯ พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา)
   เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม
07.00 น.   ปล่อยขบวนจักรยาน สะพายย่าม ไหว้พระ
5 วัดฝั่งไทย ได้แก่ วัดมณีไพรสณฑ์ 
    วัดบุญญาวาส วัดแม่ซอดน่าด่าน วัดอรัญเขต
    และวัดไทยวัฒนาราม
และ 4 วัดฝั่งเมียนมาร์ ได้แก่ วัดจระเข้ 
    วัดก้อนหินใหญ่ วัดพระยืน และวัดเจดีย์ทอง
11.00 น.   พิธีมอบประกาศนียบัตร
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน
   ณ ศูนย์ OTOP อ.แม่สอด จ.ตาก
สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับของที่ระลึก ได้แก่ ย่าม หมวก ประกาศนียบัตร และอาหารกล่อง 
โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับวัตุถุมงคลและด้ายมงคล 9 สี มณี 9 วัด ที่ผ่านการไหว้พระ 9 วัด ปลุกเสกจากเกจิดัง 2 แผ่นดิน 
นางสาวธมลวรรณ เรืองขจร ผู้อำนวย
การสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมเพื่อสีบสานการเป็นชาวพุทธของประชาชนชาวไทยกับชาวเมียนมาร์ และแม่สอด-เมียวดี ถือเป็นเมืองบ้านพี่เมืองน้อง (Sister City) ที่จะมีบทบาทสำคัญต่อไป จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว ....
อัตราค่าใช้จ่าย
- ผู้ใหญ่ คนละ 300.- บาท
- เด็ก  คนละ 150.- บาท
(หมายเหตุ ผู้สมัครประเภทเด็กต้องมีอายุไม่เกิน 15 ปี)


สามารถสมัครผ่านทางเว็บไซด์ของสำนักงานจังหวัด (www.tak.go.th) การกีฬาจังหวัดตาก ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก ททท.สำนักงานตาก และ
ศูนย์ประสานงานพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ อ.แม่สอด
สอบถามเพิ่มเติมที่ ททท. สำนักงานตาก ทุกวันเวลา 08.30-16.30 น. โทร. 0 5551 4341-3 
อีเมลล์ tattak@tat.or.th 
หรือ www.facebook.com/taktravel 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก  
เลขที่  193 ถนนตากสิน ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทรศัพท์ 0-5551-4341-3   โทรสาร  0-5551-4744   
http://www.tat8.com  E-mail:tattak@tat.or.th 
 "http://www.facebook.com/taktravel"  


ไม่มีความคิดเห็น:

PP Tour

ร้านอาหาร

[ร้านอาหาร][bsummary]

www.grandbookinggroup.com

โรงแรม

[โรงแรม][bsummary]

หอพักสตรีสุดารัตน์

อื่น

[อื่น][bleft]

วช

[วช][twocolumns]

หอพักสตรีสุดารัตน์

ภาคกลาง

[ภาคอีสาน][twocolumns]