ads 1081*250

ads 1081*250

บทความที่ได้รับความนิยม

Ads

8crY6Q.jpg

งานประเพณีอัฐมีบูชา 2558 ณ วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อุตรดิตถ์งานประเพณีอัฐมีบูชา ณ วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อุตรดิตถ์ 
วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ

พิกัด    17.601017, 100.055836นางธนัญญา เชิดโฉม 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า งานอัฐมีบูชา หรือพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลอง และมีความเกี่ยวเนื่องกับวันวิสาขบูชา ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เป็น “วันวิสาขบูชา” และวันแรม 8 ค่ำเดือน 6 เป็น “วันอัฐมีบูชา”


จะมีพิธีแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุพระราชทาน พิธีสลากภัต และมหรสพสมโภช มวยพื้นบ้าน และไฮไลต์สำคัญคือเวลา 17.30 น.ของวันที่ 9 มิถุนายน จะมีพิธีห่มผ้า “พระบรมธาตุทุ่งยั้ง” ประดับพระปรมาภิไธย “ส.ธ.” พระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเวลา 20.00 น. จะมีการแสดงแสงเสียงที่แสดงเรื่องราวของพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลอง 

       
       สำหรับผู้สนใจ ร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามของจังหวัดอุตรดิตถ์ และร่วมบำเพ็ญกุศลทานบารมี รักษาศีล เผยแพร่ธรรมะ  ณ วัดบรมธาตุทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 


งานอัฐมีบูชานับเป็นงานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญของชาวอุตรดิตถ์ ที่มีการจัดงานสืบต่อกันมาช้านานกว่า 50 ปี มีเพียงไม่กี่แห่งที่ยังมีการรักษาประเพณีนี้ไว้ เป็นการน้อมจิตรำลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจนพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ ซึ่งถือว่ามีความสำคัญยิ่งต่อพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป และเป็นความเชื่อของพุทธศาสนิกชนว่าหากได้มีโอกาสร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลองจะได้รับอานิสงส์ผลบุญมาก
       
       กิจกรรมภายในงานวันอัฐมีบูชา 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 1 - 9 มิถุนายน 2558 ณ วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจร่วมงานประเพณีร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนักเห็นคุณค่าในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและเจตคติที่ดีของพุทธศาสนิกชนต่อพระพุทธศาสนา รวมถึงสืบทอดงานประเพณีอัฐมีบูชาของชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ให้คงอยู่สืบไป
       
      
สำหรับกิจกรรมภายในงานวันอัฐมีบูชานั้น จะเริ่มต้นในวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา มีพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา รอบพระบรมธาตุทุ่งยั้ง ขบวนแห่น้ำสรงพระราชทาน พิธีสรงน้ำพระบรมธาตุพระราชทาน พิธีแสดงพระธรรมเทศนา ส่วนในวันที่ 2 – 8 มิถุนายน 2558 มีกิจกรรมลานเทศน์ - ลานธรรม การแสดงพระธรรมเทศนาทุกวัน 
    
       สำหรับผู้สนใจ ร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามของจังหวัดอุตรดิตถ์ และร่วมบำเพ็ญกุศลทานบารมี รักษาศีล เผยแพร่ธรรมะ  ณ วัดบรมธาตุทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 


นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง โทร. 0-5581-6652,08-4493-99752 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 0-5540-3093 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์โทร.0-5541-2729 
ขอบคุณ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่
เลขที่ 2 ถนนบ้านใหม่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 
โทรศัพท์ 0 5452 1127  โทรสาร. 0 5452 1119
http://www.tourismthailand.org/phrae         
http://www.easternlanna.org          
E-mail : tatphrae@tat.or.th และ tatphrae@gmail.comประเพณีอัฐมีบูชา

ประเพณีอัฐมีบูชา หรือพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลอง เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของศาสนาพุทธ นอกเหนือจากวันเข้า-ออกพรรษา วันมาฆบูชา และมีความเกี่ยวเนื่องกับวันวันวิสาขบูชา                  (วันวิสาขบูชาองค์การสหประชาชาติได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงประกาศให้เป็นวันสำคัญทางศาสนาด้วย)               ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นทุกปี ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ถึงวันแรม 8 ค่ำเดือน 6 รวม 9 วัน ซึ่งในวันขึ้น 15 ค่ำ             เดือน 6 เป็น “วันวิสาขบูชา” และวันแรม 8 ค่ำเดือน 6 เป็น “วันอัฐมีบูชา” เป็นการน้อมจิตรำลึกถึงองค์          พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจนพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ ซึ่งถือว่ามีความสำคัญยิ่งต่อพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ด้วยความเชื่อความศรัทธาของของชาวลับแลที่มีความผูกพันเลื่อมใสต่อพระพุทธศาสนา ที่ถ่ายทอดธรรมแห่งพุทธองค์จำลองเรื่องราวพุทธประวัติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งแต่ทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน โดยสอดแทรกความรู้ ปริศนาธรรม พระธรรมคำสอน ผ่านพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้า 

กิจกรรมของประเพณีพิธีอัฐมีบูชา เริ่มต้นด้วย โดยชาวตำบลทุ่งยั้ง จะช่วยกันจัดจำลองพระบรมศพ หรือพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในอิริยาบถไสยาสน์ ประดิษฐานในพระเมรุที่ตกแต่งด้วยวัสดุท้องถิ่นอย่างสวยงาม เมื่อถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 (วิสาขบูชา) มีการตั้งพระบรมศพฯ ณ ศาลาการเปรียญวัด          พระบรมธาตุ มีกิจกรรมบำเพ็ญกุศลตามความเชื่อทางศาสนา ตักบาตร ทำบุญ สวดอภิธรรม และ เทศนาธรรม                 โดยหัวหน้าส่วนราชการหมุนเวียนกันมาเป็นเจ้าภาพทุกวัน จนกระทั่งถึงวัน แรม 8 ค่ำ เดือน 6 เวลาประมาณ 20.00 น. เมื่อเสร็จพิธีบำเพ็ญกุศลแล้ว จะเป็นการจัดกิจกรรมที่สำคัญ คือ “อัฐมีบูชา”  พระภิกษุ พร้อมด้วยสามเณร ชาวบ้านทุ่งยั้ง ผู้นำชุมชน ประชาชน นักเรียนในท้องถิ่น จะร่วมกันแสดงบทบาทสมมุติเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน แล้วนำมาสู่การถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้า โดยจัดในลักษณะการแสดงประกอบแสง-เสียง ลักษณะ Light & Sound ประกอบกับบรรยากาศค่ำคืนท่ามกลางโบราณสถานองค์เจดีย์ทรงลังกา และวิหารเก่าแก่ของวัดพระบรมธาตุ เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวพุทธประวัติ และพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีในงานจะมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญกุศลด้วยการถวายดอกไม้จัน ดอกไม้ ธูปเทียน เป็นพุทธบูชา ซึ่งชาวอุตรดิตถ์ และประชาชนชาวไทย ได้ร่วมสืบทอดรักษาเอกลักษณ์นี้ไว้มาแต่โบราณกาล โดยยึดถือปฏิบัติดำเนินการต่อเนื่องมาหลายร้อยปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของจังหวัดอุตรดิตถ์ และให้ชาวไทยได้ร่วมบำเพ็ญกุศลทานบารมี    รักษาศีล เผยแพร่ธรรมะ

พิธีอัฐมีบูชาเริ่มต้นจากการจัดแสดงบทบาทสมมุติ ประกอบการบรรยาย อันประกอบไปด้วยพระสงฆ์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ที่แต่งตัวสมมุติเป็นเทวดา นางฟ้า  พระอินทร์ พระพรหม เหล่าฤาษี      ชี พราหมณ์ ตลอดจนกษัตริย์หลายพระองค์จากเมืองต่าง ๆ ตามพุทธประวัติ ตั้งแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และเน้นในตอนใกล้เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน โดยบรรยายความว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมา           สัมพุทธเจ้า พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์สาวกได้เสด็จข้ามแม่น้ำหิรัญญวดีถึงเมืองกุสินาราจนถึงป่ารังของนครกุสินาราแล้ว มีรับสั่งให้พระจุนทะเถระ ลาดอาสนะลงบริเวณใต้ต้นไม้รังคู่หนึ่ง ให้หันพระเศียรไปทางทิศอุดร แล้วเสด็จประทับ สีหะไสยาสน์ตั้งพระทัยไม่เสด็จลุกขึ้นอีก พอย่างเข้ายามราตรีได้มีปริพาชกผู้หนึ่งชื่อสุภัททะมาขอเข้าเฝ้าพระบรมศาสดา พระองค์ก็ทรงอนุญาตให้สุภัททะเข้าเฝ้าถามปัญหา และสุดท้ายสุภัททะได้ทูลขออุปสมบทและได้สำเร็จพระอรหันต์ ต่อจากนั้นพระบรมศาสดาก็ประทานปัจฉิมโอวาทแก่พระอานนท์และพระภิกษุทั้งมวล               แล้วเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานในคืนวันที่ 15 ค่ำเดือน 6 คือวันวิสาขบูชา  


-2-

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตั้งอธิษฐานก่อนเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานว่า  เพลิงจะติดก็ต่อเมื่อ             พระมหาอริยกัสสปะซึ่งเป็นพระสาวกอาวุโส ได้เสด็จมาคารวะพระบรมศพเสียก่อน พระเพลิงก็ลุกโชติช่วงขึ้นเองเผาพระบรมศพจำลองมอดไหม้ไปในกองเพลิง

ต่อจากนั้นทุกคนก็รอการมาของพระมหาอริยกัสสปะและบริวารของท่าน  เนื่องจากพระมหาอริยกัสสปะและคณะสงฆ์ส่วนหนึ่งในขณะนั้นได้ธุดงค์จาริกแสวงบุญอยู่ยังนครปาวาย ขณะเดียวกันก็มีอาชีวก (นุ่งขาวห่มขาว) ผู้หนึ่งเดินทางมาถึงสถานที่ปรินิพพานเพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณอันประเสริฐของพระศาสดา  ครั้นมาถึงแล้วก็ตั้งใจถวายเครื่องสักการะพระบรมศพน้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณ  พระปัญญาคุณ  และพระวิสุทธิคุณ  ของพระศาสดา  เสร็จแล้วก็กระทำทักษิณาวัตรเบื้องขวา  3  รอบ  และถวายความเคารพอีกครั้งหนึ่ง  แล้วก็เก็บดอกมณฑารป           ซึ่งเป็นดอกไม้จากสวรรค์ที่เทพยดาโปรยปรายมาจากเบื้องบนเพื่อเป็นเครื่องสักการบูชาพระบรมศพของพระพุทธองค์ เป็นเครื่องกันแดดระหว่างเดินทางกลับบ้านเมือง ระหว่างทางได้พบกับพระมหาอริยกัสสปะ  ซึ่งกำลังพักร้อนใต้ร่มไม้  เมื่อเห็นอาชีวกถือดอกมณฑารปก็ทราบทันทีว่า  บัดนี้พระบรมศาสดาได้เสร็จดับขันธ์ปรินิพพานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  เพราะดอกมณฑารปจะบานใน  2  กาล  คือ  กาลตรัสรู้  และกาลปรินิพพานของศาสดาเท่านั้น  พระมหาอริยกัสสปะจึงรีบพาบริวารรอนแรมจากนครปาวาย  ตรงไปยังกุสินารานคร  เพื่อไปยังสถานที่ปรินิพพาน  ครั้นไปถึงแล้วก็วางกลด  บาตรและกาน้ำไว้ในอันที่ควร  นำบริวารเข้าไปสถานที่ตั้งพระบรมศพ  ถวายความเคารพพระบรมศพ  กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยแล้วทำทักษิณาวัตรเวียนเบื้องขวา  3  รอบ  ตามประเพณีเสร็จแล้วยืนถวายความเคารพครั้งหนึ่ง  ประนมอัญชลียืนตรงพระบรมศพ  ด้านพระบาท ยกมือวันทาขอขมาแล้วน้อมเศียรถวายความเคารพเบื้องบาทยุคล ในโอกาสเดียวกันนั้น พระยุคลบาทก็ทะลุจากหีบแก้วออกมารองรับความเคารพ ที่พระอริยกัสสปะถวายความเคารพ  ความกตัญญูอย่างอัศจรรย์  และบัดนั้นเอง  พระเตโชธาตุ (ไฟที่ติดขึ้นเอง)  ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็รุ่งโรจน์โชตนาการขึ้นเอง  เผาศพจำลองมอดไหม้อยู่ในกองเพลิง  ไม่มีความคิดเห็น:

PP Tour

ร้านอาหาร

[ร้านอาหาร][bsummary]

www.grandbookinggroup.com

โรงแรม

[โรงแรม][bsummary]

หอพักสตรีสุดารัตน์

อื่น

[อื่น][bleft]

วช

[วช][twocolumns]

หอพักสตรีสุดารัตน์

ภาคกลาง

[ภาคอีสาน][twocolumns]