ads 1081*250

ads 1081*250

บทความที่ได้รับความนิยม

หอศิลป์ร่วมสมัยบนเรือข้ามฟาก (The Ferry Gallery)หอศิลป์ร่วมสมัยบนเรือข้ามฟาก (The Ferry Gallery)
 เกี่ยวกับ The Ferry Gallery
  

 หอศิลป์ ร่วมสมัยบนเรือข้ามฟาก หรือ The Ferry Gallery เป็นหอศิลป์ แห่งใหม่ของกรุงเทพฯ และเป็นหอศิลป์ แนวใหม่ โดยพืนทีจัดแสดงนิทรรศการศิลปะหมุนเวียน เป็นพืนที/สาธารณะเคลือนที/ทางนํา เนืองจากใช้เรือข้ามฟากจํานวน 1 ลํา เป็นหอศิลป์ ให้บริการผู้โดยสารทังชาวไทยและชาวต่างประเทศที/ข้ามฟากสองฝังแม่นําเจ้าพระยา ระหว่างท่าเตียนและท่าเรือข้ามฟากวัดอรุณ (ท่าเรือข้ามฟากคุณแม่เผือก) โดย หอศิลป์ ฯ หรือ The Ferry Gallery แห่งนีก่อตังและบริหารกิจการโดย คุณกวิตา วัฒนะชยังกูร ศิลปินไทย-ออสเตรเลียทีมีชือเสียงในระดับสากลด้านทัศนศิลป์ร่วมสมัย นําผลงานภาพถ่ายร่วมสมัย และศิลปะ วีดิทัศน์ร่วมสมัยของศิลปินที/มี ชือเสียงทัวโลกมา /เผยแพร่จัดแสดง ณ หอศิลป์ ฯ แห่งนี- โดยผู้โดยสารมิต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ทังสิน นอกจากค่าโดยสารเรือข้ามฟากตามปกติ

ภาพบรรยากาศของนิทรรศการ ‘Staged’ หรือ ฉากที/ The Ferry Gallery
 The Ferry Gallery มีวิสัยทัศน์ที/ต้องการมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการเป็นหอศิลป์ ต้นแบบบนเรือข้ามฟากโดยเป็นพันธมิตร
กบหอศิลป์ และพิพิธภัณฑ์ทังในและต่างประเทศ สําหรับจัดแสดงผลงานศิลปะหมุนเวียนร่วมสมัยและเทศกาลงานศิลปะของศิลปินนทีมีชือเสียงทั่วทุกมุมโลก เป็นการเปิดโอกาสให้งานศิลปะเข้าถึงเยาวชน  และประชาชนไทยง่ายยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการสร้างแหล่งท่องเทียวที/น่าสนใจ และแปลกใหม่สําหรับนักท่องเทียวชาวต่างประเทศอีกด้วย


 The Ferry Gallery มุ่งหวังในการเป็นผู้บุกเบิกการท่องเทียวเชิงศิลปะในประเทศไทย ด้วยแนวคิดการนํางานศิลปะมาสู่ผู้ที/สัญจรทางนํา เป็นการเปิดโลกทัศน์ผ่านงานศิลปะให้แก ผู้เยี่ยมชม เพื่อให้เกิดความคิด สร้างสรรค์ และจินตนาการ อย่างง่ายดาย

 คุณกวิตา วัฒนะชยังกูร เล็งเห็นว่า พืนทีสําหรับนําเสนอศิลปะในประเทศไทยยังมีจํานวนน้อย และงานศิลปะยังไม่สามารถเข้าถึงประชาชนคนไทยโดยง่าย จึงได้พลิกโฉมพืนที/นําเสนอศิลปะร่วมสมัยที/แสดงอยู่ตามพิพิธภัณฑ์โดยทั่วไปไป มาอยูสถานที/ภายนอก ทําให้ผู้คนสามารถเสพและชมงานศิลปะโดยไม่รู้ตัว อีกทัง ด้วยเส้นทางล่องเรือของ The Ferry Gallery อยู่บริเวณสถานที/ท่องเทียวลําดับต้นๆ สําหรับทังชาวไทยและชาวต่างประเทศที/นิยมมาชืนชมความสวยงามของสถาปัตยกรรม และงานศิลปะต่างๆ ภายในวัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร (วัดแจ้ง) รวมทังทัศนียภาพที/งดงามของแม่นําเจ้าพระยา จึงทําให้ The Ferry Gallery สามารถเปิดโอกาสให้นักท่องเทียวและผู้โดยสารจํานวนมากที/ใช้บริการโดยสารข้ามฟาก รวมถึงผู้ที/เดินทางสัญจรไปมาทางนํา ได้ชืนชมผลงานศิลปะที/จัดแสดงด้วย

The Ferry Gallery ได้เปิดตัวเป็นทางการ ด้วยงานแสดงศิลปะร่วมสมัยของศิลปินชาวออสเตรเลีย และชาวไทยจํานวน
4 คน ได้แก่ Scott Morrison สุทธิรัตน์ ศุภปริญญา Nikki Lam และ Thomas Breakwell ภายใต้นิทรรศการชือ ‘Here and There’ หรือ ตรงนี ทีนัน เมือวันที 1 มิถุนายน 2557 ด้วยการสนับสนุนด้านการ / ประชาสัมพันธ์จากการท่องเทียวแห่งประเทศไทย (ททท.) และการอุปถัมภ์ด้านการลงทุนจากทองสมบูรณ์ คลับ ในการติดตังอุปกรณ์สําหรับผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ภายในเรือ โดยในวันเปิดตัวมีการนําผู้มีเกียรติล่องเรือตามเส้นทางเกาะรัตนโกสินทร์ด้วย สถานที/สําหรับใช้เปิ ดตัว The Ferry Gallery อยางเป็ นทางการ ท ่ ่ามกลางบรรยากาศโปร่งสบายริมฝั/งท่าเรือวัดอรุณฯ ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื/อมวลชนที/มาร่วมงาน เมื/อวันที/ 1 มิถุนายน 2557

 ภายใน The Ferry Gallery ติดตั-งจอโทรทัศน์ขนาดใหญ่จํานวน 3 จอสําหรับแสดงงานศิลปะวีดิทัศน์ร่วมสมัย ส่วนภายนอกลําตัวเรือของ The Ferry Gallery ติดตั-งกล่องไฟ (light box) จํานวน 8 กล่อง สําหรับจัดแสดงผลงานภาพถ่ายร่วมสมัย ซึ/งที/ผานมาได้ผลตอบรับที/ดี โดยเฉพาะอย ่ างยิ ่ /งจากนักท่องเที/ยวและนักศึกษาที/สนใจงานศิลปะ

 ระยะเวลาการแสดงนิทรรศการแต่ละครั-งประมาณ 2 เดือน โดยในวันเปิ ดนิทรรศการทุกครั-ง แขกผู้มีเกียรติที/มาร่วมงานจะได้รับฟังการนําเสนอจากคุณกวิตา วัฒนะชยังกูร เจ้าของและผู้บริหารกิจการ The Ferry Gallery พร้อมทั-งรับประทานอาหารวางและเครื/องดื/ม ่วิสัยทัศน์ ปี 2558

คุณกวิตา วัฒนะชยังกูร
เจ้าของ และผู้บริหารกิจการ The Ferry Gallery

คุณกวิตา วัฒนะชยังกูร เป็ นศิลปิ นไทย-ออสเตรเลียที/มีชื/อเสียงในระดับสากลด้านทัศนศิลป์ ร่วมสมัย ซึ/งมีผลงานแสดงทั-งในพิพิธภัณฑ์และ
ตามเทศกาลศิลปะต่างๆ ทัวโลก สําหรับในปี 2558 คุณกวิตา วัฒนะชยังกูร /จะจัดเทศกาลงานศิลปะวีดิทัศน์ในระดับนานาชาติร่วมกับพิพิธภัณฑ์ที/มีชื/อเสียงต่างๆ ของโลก โดยในเดือนมีนาคม 2558 The Ferry Gallery จะร่วมกบ The International Art Expo ของสถาปนิก ชื/อ Luca Curci ประเทศอิตาลี เพื/อจัดแสดง International Video Art Festival 2015 โดยมีศิลปิ นจากทัว/ทุ กมุมโลกม า ร่วมช ม เพื/ อแลกเ ปลี/ ยนควา ม คิ ดเห็ น ป ระสบกา ร ณ์ และความทรงจํา (ดูรายละเอียดเพิ/มเติมที/ www.lucacurci.com/artexpo/)  นอกจากนี- ในปลายปี 2558 The Ferry Gallery จะร่วมกบ ChannelsFestival เพื/อจัดแสดง The Australian Video Art Festival 2015 โดยจะ นําเสนอศิลปะวีดิทัศน์ที/ดีเลิศของศิลปิ นทัศนศิลป์ ร่วมสมัยจากทัวโลก ในการ /ควบคุมดูแลของ Channels ที/เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย โดยให้ The Ferry Gallery ของประเทศไทย เป็ นอีกสถานที/หนึ/งที/จะแสดงงานศิลปะ
ดังกล่าวด้วยเช่นกน (ดูรายละเอียดเพิ ั /มเติมที/ www.channelsfestival.net.au)


The Ferry Gallery ตั-งอยูที/ท่ ่าเรือข้ามฟากวัดอรุณ ติดกบวัดอรุณราชวราราม วรามหาวิหาร อันเป็ นสถานที/ตั ั -งของพระปรางค์ วัดอรุณฯ ล่องเรือชมงานศิลปะไปกับ The Ferry Gallery
 The Ferry Gallery เป็ นหอศิลป์ บนเรือข้ามฟากที/ให้บริ การผู้โดยสารทั-งชาวไทยและชาวต่างประเทศที/เดินทาง
ระหวางท ่ ่าเตียนและท่าเรือข้ามฟากวัดอรุณ เวลาจอดรอผู้โดยสารที/ท่าเรือแต่ละฝั/งประมาณ 10 นาที และระยะเวลาที/เรือแล่นข้ามฟากไปอีกฝั/งหนึ/งใช้เวลาประมาณ 5 นาที The Ferry Gallery ขณะล่องเรือพาผู้โดยสารข้ามฟาก สําหรับวันเปิ ดนิทรรศการในแต่ละครั-ง The Ferry Gallery จะบริการแขกผู้มีเกียรติด้วยอาหารวางและเครื/องดื/มในขณะ ่ล่องเรือชมทิวทัศน์บนแม่นํ-าเจ้าพระยาเป็ นเวลาประมาณ 30 นาที เพื/อชื/นชมงานศิลปะ พร้อมกบเพลิดเพลินไปก ั บทิวทัศน์อัน ัสวยงามของสองฝั/งแม่นํ-าเจ้าพระยา โดยผู้สนใจสามารถทราบกาหนดวันเปิ ดนิทรรศการแต ํ ่ละครั-งได้จาก website ที/ www.theferrygallery.com

ตารางล่องเรือข้ามฟากระหวางท ่ ่าเตียนและท่าเรือวัดอรุณ ตั-งแต่เวลา 05.00-21.00 น. วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ โดยผู้สนใจ

สามารถทราบตารางของ The Ferry Gallery ได้จาก website ที/ www.theferrygallery.com
 สําหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อ คุณกวิตา วัฒนะชยังกูร ที/ Email : kawita_v@hotmail.com โทร 082 491 4242

หรือศึกษาเพิ่มเติมที/ www.theferrygallery.com

ไม่มีความคิดเห็น:

PP Tour

ร้านอาหาร

[ร้านอาหาร][bsummary]

www.grandbookinggroup.com

โรงแรม

[โรงแรม][bsummary]

หอพักสตรีสุดารัตน์

อื่น

[อื่น][bleft]

วช

[วช][twocolumns]

หอพักสตรีสุดารัตน์

ภาคกลาง

[ภาคอีสาน][twocolumns]