ads 1081*250

ads 1081*250

บทความที่ได้รับความนิยม

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรประชาสัมพันธ์อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) รางวัลดีเด่น ประเภทนันทนาการเพื่อการเรียนรู้  ครั้งที่ ๙  ประจำปี ๒๕๕๖

          อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (The Sirindhorn International Environmental Park) โดยกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวันในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี ได้ร่วมกันจัดตั้งอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ณ. ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อน้อมเกล้าฯถวาย  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่เจริญพระชนมายุครบ ๔ รอบ ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ และได้รับพระราชทานนามว่า “อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร” (The Sirindhorn International Environmental Park) โดยมีแนวทางในการดำเนินการตามแนวพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงงานในบริเวณค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้อุทยานเป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตตลอดจนเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศและเป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้ทางด้านการฟื้นฟูป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่าเบญจพรรณ และที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิดตลอดจนเป็นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และเชิงประวัติศาสตร์ อันทรงคุณค่าของประเทศไทยและของโลก          อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร บริหารจัดการโดย มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มอนส) ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๘๑ ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐
โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
      ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานกรรมการบริหารศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
      ดร.พรชัย รุจิประภา   ผู้อำนวยการศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
      ดร.สนใจ หะวานนท์   รองผู้อำนวยการศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
          อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ยินดีต้อนรับเยาวชน  นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  รวมไปถึงประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น.ทุกวัน โดยมีนิทรรศการประหยัดพลังงาน วีดีทัศน์พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเนื่องจากพระราชดำริ ป่าชายเลนทูลกระหม่อม และชายหาดที่สวยงาม พร้อมวิทยากรคอยให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน การฟื้นฟูการอนุรักษ์ป่าชายเลนทรัพยากรชายฝั่งทะเล และยังสามารถเชื่อมโยงโครงการพระราชดำริต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียงด้วย
          นอกจากนี้ยังมีห้องประชุมไว้รองรับการฝึกอบรมสัมมนาหลายขนาดสูงสุดจุได้ประมาณ ๒๐๐ คนพร้อมที่พักระดับ ๔  ดาว  ๖๐ห้องนอนและห้องพักเยาวชน ๑๐ คน จำนวน ๘ ห้องนอน ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่สะดวกสบายริมชายฝั่งทะเลพร้อมกิจกรรมการดูนก ล่องเรือคายัค ปลูกป่าชายเลน การเข้าค่าย สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๒-๕๐๘-๓๕๒,๐๓๒-๕๐๘๓๙๗ ๐๓๒-๕๐๘๔๐๕-๑๐ ต่อ ๗๗๐ หรือทางเว็บไซต์ www.sirindhornpark.or.th
ไม่มีความคิดเห็น:

PP Tour

ร้านอาหาร

[ร้านอาหาร][bsummary]

www.grandbookinggroup.com

โรงแรม

[โรงแรม][bsummary]

หอพักสตรีสุดารัตน์

อื่น

[อื่น][bleft]

วช

[วช][twocolumns]

หอพักสตรีสุดารัตน์

ภาคกลาง

[ภาคอีสาน][twocolumns]