ads 1081*250

ads 1081*250

บทความที่ได้รับความนิยม

Ads

8crY6Q.jpg

เกษตรและของดีเมืองอ่างทอง” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557

                             
    ข่าวประชาสัมพันธ์ PRESS RELEASE
         การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           
     
 ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี ขอเชิญเที่ยวงาน“เกษตรและของดีเมืองอ่างทอง” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557
 ในระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2557 – 9 กุมภาพันธ์ 2557
ณ วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง  ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง หอการค้าจังหวัดอ่างทอง และวัดขุนอินทประมูล กำหนดจัดงาน “เกษตรและของดีเมืองอ่างทอง”  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557  ในระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2557 – 9 กุมภาพันธ์ 2557  ณ วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพจังหวัดอ่างทอง ในด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ชลประทาน การผลิตสินค้าชุมชน OTOP และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทองในด้าน ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตชุมชน อันจะก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่พื้นที่จังหวัดอ่างทองเพิ่มมากขึ้น เปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าสู่ตลาดการค้าขายมีการติดต่อทางธุรกิจโดยตรง นำวิชาการด้านการเกษตรเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการเพิ่มผลผลิตสร้างรายได้ ให้ประชาชนได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ดีเด่นของจังหวัดมาจัดแสดงและจำหน่าย
   กิจกรรมสำคัญในการจัดงานมีดังนี้ กิจกรรมวิชาการ นิทรรศการด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ชลประทาน คลินิกเกษตร การให้ความรู้เรื่องสหกรณ์ การแสดงสาธิตทางการเกษตร การประกวดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และของดีเมืองอ่างทอง การจำหน่าย กิ่งพันธุ์ ต้นกล้า ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล การจำหน่ายอาหารสินค้าชุมชน OTOP ผลผลิตทางการเกษตร สินค้าโครงการพระราชดำริฯ และ พิเศษสุด ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด เมืองอ่างทอง ครบ 9 วัด รับเหรียญพระมหาพุทธพิมพ์ รุ่นสร้างศาลหลักเมือง เมื่อปี พุทธศักราช 2533 ปลุกเสกโดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19
               การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจเดินทางมาร่วมงานดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจังหวัดอ่างทอง โทร. 0 3562 0130  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง โทร. 0 3562 0071 หรือ  ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี  โทร. 0 3552 5867, 3552 5880, 0 3552 5863-4  www.tatsuphan.net  
                                             
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี  91 ถนนพระพันวษา ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี
โทร.035-525867,035-525880,035-525863-4 E-mail: tatsuphan@tat.or.th
E-mail: tatsuphan@tat.or.th , www.tatsuphan.net , https://www.facebook.com/tat.suphan ,
www.facebook.com/pages/TAT_suphanburi, www.เที่ยวภาคกลาง.com

   ไม่มีความคิดเห็น:

PP Tour

ร้านอาหาร

[ร้านอาหาร][bsummary]

www.grandbookinggroup.com

โรงแรม

[โรงแรม][bsummary]

หอพักสตรีสุดารัตน์

อื่น

[อื่น][bleft]

วช

[วช][twocolumns]

หอพักสตรีสุดารัตน์

ภาคกลาง

[ภาคอีสาน][twocolumns]